We love what we do and
the brands we serve

USER DATA PRIVACY POLICY

Updated on 13/02/2017

 1. SCOPE

This User Data Privacy policy applies to any products includes applications, games, websites (collectively, our “Services”), that refer to the Privacy Policy. The Privacy Policy applies regardless of whether you use a computer, mobile phone, tablet, TV or other device to access our Services

 1. INFORMATION WE COLLECT

We collect various types of infomation in connection with the Services, including:

 • Infomation you provide directly to us: Some Services enable you to give us information directly. For example: A number of our Services enable users to create accounts or profiles. In connection with these Services, we may ask you to provide certain information about yourself to set up the account or profile. For example, you can submit certain information about yourself, such as your name and email address, when you create a game Account.
 • Infomation we collect about your use of our Services: In addition to the information you provide, we may collect information about your use of our Services through software on your Product and other means. For example, we may collect:
 • Product information: such as identification your device’s state to get unique id to perform login or when required by third-party (unity ads).
  • Infomation we obtain from third-party sources.

We may receive information about you from publicly and commercially available sources (as permitted by law), which we may combine with other information we receive from or about you. We also may receive information about you from third-party social networking services when you choose to connect with those services.

 1. EXTENDED PERMISSIONS

Other information we collect:

3.1 Modify or delete content of SD card

There are times when an application needs to save data to the SD card, we able to modify or delete contents of SD card.

3.2. Network permission

We need check the network on your device for online applications and games.

3.3. Keeping the device awake

There are times when an application needs to wake up the screen and keep it awake to complete some work.

3.4. Control vibration.

 1. HOW DO WE USE YOUR INFORMATION?

We may use information we collect for the following purposes:

 • to register you or your device for a Service;
 • to provide a Service you request;
 • to provide customized content and make recommendations based on your past activities on our Services;
 • for advertising, such as providing customized advertisements and sponsored content;
 • for assessment and analysis of our market, customers, products, and services;
 • to understand the way people use our Services so that we can improve them and develop new products and services;
 • to combine information we collect from you and use it for purposes consistent with this Privacy Policy;
 1. TO WHOM DO WE DISCLOSE YOUR INFORMATION?

 We will not disclose your information to third parties for their own independent marketing or business purposes without your consent. However, we may disclose your information to the following entities:

 • Business Partners: We also may share your information with trusted business partners. These entities may use your information to provide you with services you request make predictions about your interests and may provide you with promotional materials, advertisements and other materials.
 • Other Parties when required by Law or as necessary to protect our Services: There may be instances when we disclose your information to other parties:to comply with the law or respond to compulsory legal process; to verify or enforce compliance with the policies governing our Services;
 • Other Parties with your consent or at your directionIn addition to the disclosures described in this Privacy Policy, we may share information about you with third parties when you consent to or request such sharing.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Cập nhật ngày 13/2/2017

 1. PHẠM VI

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng cho các sản phẩm số của Starcom bao gồm: Application, Games, Website (Gọi chung là Dịch vụ). Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng bất kể khi bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập vào dịch vụ của chúng tôi.

 1. CÁC THÔNG TIN THU THẬP
  • Các thông tin người dùng cung cấp: Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người sử dụng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối với các Dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Ví dụ: bạn có thể gửi thông tin cơ bản của mình, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, khi tạo tài khoản chơi game.
  • Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ: Ngoài thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác của bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Thông tin thiết bị: đọc và nhận diện trạng thái thiết bị để nhận biết id duy nhất của thiết bị thực hiện đăng nhập. Việc thu thập thông tin này do bên thứ ba yêu cầu (unity ads).
  • Thông tin do bên thứ 3 cung cấp:
 • Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn có sẵn công khai và thương mại (khi được luật pháp cho phép) mà chúng tôi có thể kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ hoặc về bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi bạn chọn kết nối với các dịch vụ đó. Ví dụ: sử dụng chức năng đăng nhập của Facebook.
 1. CÁC QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG

Nhằm cho các dịch vụ hoạt động ổn định, chúng tôi sử dụng một số quyền trên thiết bị của bạn, được liệt kê dưới đây:

 • Sửa hoặc xoá nội dung trên thẻ SD

Nhằm mục đích lưu trữ data, chúng tôi thực hiện sửa hoặc xoá một vài nội dung trên thẻ SD của thiết bị

 • Quyền truy cập mạng

Chúng tôi kiểm tra việc kết nối mạng của thiết bị để bật thông báo yêu cầu khách hàng kiểm bật kết nối mạng của thiết bị.

3.3 Giữ cho màn hình thiết bị ở chế độ bật

Để tránh việc hao pin, các thiết bị đựợc cài đặt tự động chuyển sang chế độ ngủ. Tuy nhiên trong quá trình Dịch vụ hoạt động thiết bị cần phải giữ cho màn hình ở chế độ bật.

 • Kiểm soát độ rung của thiết bị

Trong quá trình hoạt động của ứng dụng và games, có một số hiệu ứng yêu cầu độ rung của thiết bị để tạo cảm giác sinh động cho người dung.

 1. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Để đăng ký Dịch vụ cho bạn;
 • Để cung cấp một Dịch vụ hoặc tính năng mà bạn yêu cầu;
 • Để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và cung cấp các dịch vụ cá nhân dựa vào các hoạt động trong quá khứ của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo theo đối tượng khách hàng và nội dung được tài trợ và gửi cho bạn các thông tin khuyến mại;
 • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
 • Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Cho mục đích khác theo sự đồng ý của bạn.
 1. CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN CHO AI?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân sau:

 • Đối tác kinh doanh:Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả Google và Apple. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, dự đoán sở thích của bạn và có thể cung cấp cho bạn tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ:chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi:Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn cho các bên khác: để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa);để xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi;
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo hướng dẫn của bạn: ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.
 1. CHÚNG TÔI LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN AN TOÀN?

Chúng tôi đã có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.


Đối tác

Starcom trân trọng các đối tác đã đồng hành cùng công ty trong suốt những năm vừa qua!